ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-08-08]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
...................................................
 
                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม  เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
             
                   ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่   ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   
                                                    สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
                                                    เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
                   ระเบียบวาระที่  ๓      ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                      พิจารณาวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ
                                                          “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ”
         
                   ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)