ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-08-15]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี   ๒๕๕๗
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
................................................
 
                    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม    ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่   ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                      สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   
                                                     เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗
 
                    ระเบียบวาระที่   ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ   เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
                                                     งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘
                                                    พิจารณาวาระที่   ๒   ขั้นแปรญัตติ
                                                    พิจารณาวาระที่   ๓   ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
 
                    ระเบียบวาระที่   ๔     เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)