ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-09-08]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
...................................................
 
                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่   ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ 
                                                    ประจำปี  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗   วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗
 
                   ระเบียบวาระที่  ๓      ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
                                                    พิจารณาวาระที่ ๑ 
                                                    ขั้นรับหลักการ
                                                          “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้เสนอ”
 
                    ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)