ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-09-13]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี   ๒๕๕๗
  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
................................................
                    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่  ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่  ๒      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                                      นครปฐม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
                                                      เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗
 
                   ระเบียบวาระที่  ๓      ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑    
                                                    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                    พิจารณาวาระที่   ๒   ขั้นแปรญัตติ
                                                    พิจารณาวาระที่   ๓   ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
 
                   ระเบียบวาระที่  ๔      ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
                                                     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้เสนอ”
                   
                   ระเบียบวาระที่  ๕      เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)