ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-09-22]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันพุธที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
...................................................
 
                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่   ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                    สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๗
 
                    ระเบียบวาระที่  ๓      ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗           
                                                     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ”
 
                   ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)