ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-09-26] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
...................................................
 
                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่   ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                    สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗    วันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗
 
                    ระเบียบวาระที่  ๓      ญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                     ไว้ทำการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ”
 
                   ระเบียบวาระที่  ๔      ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
                                                     ไว้ทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๕๘
                                                            “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ”
 
                    ระเบียบวาระที่  ๕      เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)