ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-12-22]ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๔.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   
………………………….………..…..
                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  อ่านประกาศเรียกประชุม  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่  ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่  ๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม                                                                                                                สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  
                                                  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
 
                   ระเบียบวาระที่  ๓      เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร            
                                                ส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
                                                (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ผู้เสนอรายงาน)
 
                    ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)
 
                       
………………………….…………….…………..