ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประชาสัมพันธ์สภา
 
[2014-12-22]ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๔.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   
………………………….………..…..
                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  อ่านประกาศเรียกประชุม  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่  ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่  ๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม                                                                                                                สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  
                                                  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
 
                   ระเบียบวาระที่  ๓      เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร            
                                                ส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
                                                (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ผู้เสนอรายงาน)
 
                    ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)
 
                       
………………………….…………….…………..
ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
141
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12926
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1005577
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม