ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-07-28]ประกาศสภา เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗