ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-09-12]ประกาศ ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗