ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-01-23]ประกาศ เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘