ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-05-05]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่๑/๒๕๕๘