ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-07-21]ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘