ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-08-11]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘