ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-09-11]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘