ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-09-16]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘