ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-09-18]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘