ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-09-25]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘