ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-12-18]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘