ประชาสัมพันธ์สภา

[2016-01-18]ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙