ประชาสัมพันธ์สภา

[2016-02-23]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙