ประชาสัมพันธ์สภา

[2016-04-04]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙