ประชาสัมพันธ์สภา

[2016-07-05]เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๑/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙