ประชาสัมพันธ์สภา

[2016-08-06]เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๑/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙