ประชาสัมพันธ์สภา

[2018-09-27]่เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑