กิจกรรม

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2556 ณ จังหวัดตาก จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่