กิจกรรม

[2009-12-09]โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๕- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒