กิจกรรม

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม มอบโล่เกียรติยศให้แก่ นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556