กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนโครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนกลุ่มพุทธรักษา และกลุ่มมณฑลนครชัยศรี" วันที่ 5-9 มีนาคม 2556 ณ ค่ายสิทธิศึกษา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี