กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอดอนตูม" ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2556