กิจกรรม

จังหวัดนครปฐม มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2556 ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนงานพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม