กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอบางเลน ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2556