กิจกรรม

[2009-12-16]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการรับชำระภาษีรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.๒๕๒๒

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการให้บริการรับชำระภาษีรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.๒๕๒๒ แก่ประชาชนนอกสถานที่ด้วยรถเคลื่อนที่(Mobile) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
------------------------
เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวในปัจจุบัน ประชาชนมุ่งแก้ไขปัญหาปากท้อง การประกอบอาชีพ
ของตนเองเป็นหลัก จึงไม่ให้ความสำคัญกับการไปชำระภาษีอีกทั้งมีภูมิลำเนาห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทางไปชำระภาษีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม หรือจุดให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม นอกจากนั้น การนำรถที่ค้างชำระภาษีไปใช้บนท้องถนนนั้นอาจไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดอันตรายในการใช้รถใช้ถนนได้ เนื่องจากรถนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพรถในกรณีที่มีอายุการใช้งานครบ ๗ ปี สำหรับรถยนต์ และ ๕ ปี สำหรับรถจักรยานยนต์
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษี และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการให้บริการรับชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ แก่ประชาชนนอกสถานที่ด้วยรถเคลื่อนที่ (Mobile) เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือแหล่งชุมชน ซึ่งสามารถให้บริการรับชำระภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ใช้ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓ นาที เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปชำระภาษีรถ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนภาษีค้างชำระ และรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยได้กำหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการดังกล่าวขึ้น ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐม