อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม