กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2556 โดย นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2556