กิจกรรม

[2009-12-18]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอพุทธมณฑล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการปฎิบัติงานในชุมชนของผู้สูงอายุอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๓๕ คน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๔,๑๒๕ บาท