กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม) ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม