กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1" ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม