กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดของผู้นำท้องถิ่น อ.บางเลน จ.นครปฐม

ประจำปีงบประมาณ 2556 ในระหว่าง วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2556