กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน 5,971,200.- บาท วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม