กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐมจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556