อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐมจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556