กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่ อำเภอพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2556 ในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง