กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม