กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม