กิจกรรม

[2010-01-22]โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา จำนวน ๑๑ โรงเรียน