อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. โดยพิจารณาร่างข้อ บัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พิจารณาขั้นที่ 1 ขั้นรับหลักการ