อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตอำเภอกำแพงแสน" ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2556 โดยนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมองค์การบริ