กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ในระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2556