กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพ ( Activ Classroom ) ประจำปีงบประมาณ