อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มองเงินสนับสุนนการดำเนินงานของ อสม.ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวน 5,971,200 บาท ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556