กิจกรรม

[2010-02-10]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมืองนครปฐม

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม